Utorok: 15:00 - 16:30 

Štvrtok: 15:00 - 16:30

nahlásenie krstu, sobáša, krstné listy, licencie, úmysly sv. omší...atď

 

V súrnych prípadoch (nahlásenie pohrebu, sv. spoveď, zaopatrenie, duch. rozhovor) sme stále k dispozícii na tel. čísle: 0902 398 422 (farský administrátor)

 

Krstný list je dokument, ktorý slúži výhradne na cirkevné účely. Je to aktuálny výpis z matriky pokrstených. Krstný list vám vystavíme na počkanie vo farskej kancelárii v úradných hodinách.

Krstný list vydávame na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dotknutej osobe, zákonnému zástupcovi (v prípade maloletých) alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným splnomocnením.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, môžete nám napísať emailom Žiadosť o vystavenie krstného listu, ktorá bude obsahovať Dôvod žiadosti, Meno a rodné priezvisko (priezvisko v čase krstu), dátum narodenia, približný rok krstu, názov a adresu farnosti, ktorá si od vás žiada tento dokument alebo v ktorej si dokument môžete osobne vyzdvihnúť. Krstný list zašleme do uvedenej farnosti.

 

Krstná náuka: Každú stredu po sv. omši 
(priniesť prefotený rod. list dieťaťa)

viac o sviatosti krstu sa dozviete tu

Sobášna náuka: Každý štvrtok po sv. omši 
(mať so sebou občianske preukazy, 
adresy a rod. čísla svedkov)

viac o sviatosti manželstva sa dozviete tu


SVIATOSŤ ZMIERENIA

30 minút pred každou sv. omšou

Prvopiatkový týždeň: pondelok, utorok, streda: hodinu pred sv. omšou,

                                                  štvrtok, piatok: dve hodiny pred sv. omšou.viac o sviatosti zmierenia sa dozviete tu


NEMOCNICA

utorok: rozdávanie sv. prijímania

sobota: sv. spoveď + sv. prijímanie

ZAOPATROVANIE: volajte kdeykoľvek na mobilné číslo: 0902398422