História kostola a farnosti

Sedembolestnej Panny Márie

     Informácie sú čerpané z Histórie Domus a pamätnej knihy Marty Luptovskej. Poďakovanie pri tvorení tohto dokumentu patrí pani Marte Luptovskej a pani Marte Paločnej, ktoré dlhé roky zapisovali všetky dôležité udalosti od dokončenia stavby Kostola Sedembolestnej Panny Márie v roku 2001 a od vzniku novej farnosti v roku 2008.

(do elektronickej podoby preniesol farský admin. ICLic.Vladimír Václavík)

 

Mapa farnosti – zoznam ulíc:

Štefanku,  Bernolákova,

Dr. Jánskeho, Hurbanova,

J. Hollého, J. Kráľa,

Jilemnického, Jiráskova,

Komenského, M. Benku,

M. Chrásteka, M. R. Štefánika,

Nám. Matice Slovenskej,

Novomeského, Pod Donátom,

Rázusova, Sládkovičova,

Svitavská, Š. Pártošovej,

Tajovského, Vansovej,

SNP (od križovatky ulíc A. Dubčeka a Krížnej smerom na Handlovú),

Š. Moysesa (od ul. A. Dubčeka smerom na námestie)

 

Počet obyvateľov: 11930

Počet r.k.: 5816

Rozloha (v km2): 3.77

 

 

 

Misionár páter Emil Černaj SVD (1922-2000), svätokrížsky rodák bol otcom myšlienky postaviť nový kostol.

Pri návšteve Slovenska roku 1999 Svätý Otec Ján Pavol II požehnal základný kameň Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.

Stavba kostola bola realizovaná v rokoch 1999-2001 dekanom ICLic. Jánom Minárikom.

 

Autor projektu:                      Ing.arch. Ján Hanzel

Projektová dokumentácia:     Stavoprojekt internacionál a.s. Banská Bystrica

Stavbu realizoval:                  ZSNP a.s. Žiar nad Hronom, Stavebná výroba

Stavbyvedúci:                        Jozef Kollár        

Stavebný dozor:                     Ing. Pavel Polák, Tibor Balogh

Autor hlavnej sochy Piety:    Martin Barnáš, Kežmarok

 

Zvony v kostole SPM boli požehnané 14.9.2001

Malý zvon...........Misionár

Stredný zvon.......Moyses

Veľký zvon..........Sedembolestná Panna Mária

Zvony boli odliate v Žarnovici – dielňa „Michal Trvalec“

Zvony boli zavesené Michalom Trvalcom – 15.9.2001       

 

Plastickú výzdobu vytvorila akademická maliarka Zuzana Komendová

Výroba lavíc:                          Stolárstvo Danko, Žiar nad Hronom

Mramorové súčasti:                Kamenárstvo Ladomerská Vieska

 

Kostol má tvar kruhu. Jeho kapacita je 600 miest, z toho 420 miest na sedenie. V presbytériu kostola dominuje okrem hlavného oltára, socha Sedembolestnej Panny Márie. Veža kostola je vysoká 28 metrov, zakončená krížom. Kríž má dve priečne ramená, ako má známa štátna a národná cyrilometodejská tradícia tohto symbolu.

Dňa 22. 09. 2001 bol kostol slávnostne konsekrovaný banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom.

 

 

Rok 2001

23.9.2001 – prvé nedeľné bohoslužby sa začali slúžiť pravidelne v týždni o 16.30 a v nedeľu o 8:30 a 11:00 hod.

29.9. – prvý sobáš.

6.10. – prvý krst.

6.10. – sa uskutočnilo prvé mariánske večeradlo.

20.10. – sa uskutočnila slávnosť mesta na počesť tejto historickej novostavby a jej prijatia žiarskou verejnosťou.

10.12. – mala vianočný gospelový koncert černošská skupina spevákov z New Yorku za veľkej účasti pozvaných hostí a širokého publika.

 

Rok 2002

29.9.2002 sa pár našich farníkov zúčastnilo muzikálu JESUS CHRIST SUPERSTAR.

Dňa 26.10.2002 sa uskutočnilo v našej novej farnosti diecézne mariánske večeradlo. 

Dňa 29.10.2002 zaznelo slovo primátora mesta Mgr. Ivana Černaja, ktorý pripomenul významné mená, ktoré sa zaslúžili o stavbu nového kostola.

Dňa 9.11.2002 sa konal diecézny mládežnícky ples. Vo farnosti sa uskutočnil jeho tretí ročník. Začal svätou omšou o 16.30 hod. v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf  Baláž.

Dňa 17.12.2002 prišli pozdraviť farníkov deti z Domova sociálnych služieb Hrabiny. Po svätej omši predstavili svoj vianočný program, ktorý s nimi pripravil pán Kamil Adamec.

 

Rok 2003

Mládežnícky spevácky zbor odohral svoj druhý koncert modlitieb a chvál dňa 11.1.2003.

Ekumenická bohoslužba slova – spoločná modlitba všetkých kresťanov v meste dňa 24.1.2003.

Dňa 8.2.2003 bola v našom chráme katolícka obnova v Duchu Svätom s Ježišom Záchrancom a Lekárom.

Dňa 22.3.2003 otvorili XIII. žiarsku hudobnú jar Holúbky z Kríža pod vedením Magdalény Poloňovej.

Dňa 5.4.2003 bola dokončená a inštalovaná Krížová cesta, vyrobená majstrom Martinom Barnášom z Kežmarku. Jej posvätenie bolo provinciálom kapucínov pátrom Fidelom Pagáčom.

Miešaný spevácky zbor Jubilate Deo uviedol dňa 5.4.2003 rockovú krížovú cestu.

Mons. Rudolf  Baláž, diecézny biskup dňa 6.4.2003 udelil v Kostole Sedembolestnej Panny Márie akolytát MUDr. Štefanovi Paľúchovi.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku cirkevnej ZŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom sa 27.5.2003 uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Rudolf  Baláž, diecézny biskup.

Dňa 27.6.2003 sa farníkom prihovoril misionár v ruskej Anape, otec Jozef Valábek.

Dňa 26.8.2003 navštívil náš kostol cistercián Vladimír Solár, rodák z Prestávek, ktorý pôsobí v Rakúsku, v kláštore Schlierbach.

Dňa 17.10.2003 sa konala svätá omša, ktorú celebroval Jozef Repko, prefekt Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Duchovný zážitok zo svätej omše umocnili svojou prítomnosťou a obohatili svojim spevom bohoslovci.

Dňa 29.11.2003 koncertoval v našom chráme zmiešaný spevácky zbor z Kremnice „DONA NOBIS PACEM“.

Dňa 12.12.2003 inštaloval Ing. Juraj Nižňanský, zástupca FMK na Slovensku, do nášho chrámu kostolný digitálny organ model AHLBORN SC 300, výrobca GENERALMUSIC S.p.A Taliansko, dodávateľ a inštalácia firma FMK – kostolné digitálne organy Hlohovec.

Dňa 20.12.2003 sa uskutočnil vianočný benefičný koncert speváckeho zboru Melódia z Považskej Bystrice.

Dňa 27.12.2003 na sviatok sv. Jána apoštola evanjelistu pri svätej omši, ktorú celebroval p. dekan ICLic. Ján Minárik, spieval zmiešaný spevácky zbor „Magnificat“ z farnosti Lutila, pod vedením Jána Imriša.

 

Rok 2004

Po sv. omši, ktorú celebroval farár Janko Flajžík z Jastrabej dňa 17.1.2004 bola prezentovaná tvorba tohto farára. Zhudobnil texty G. Zvonického, T. Klasa, S. Veigla, B. Rosinovej, žalmy i vlastné texty. Piesne vydal na MC a CD nosičoch, ktoré si bolo možné po vystúpení zakúpiť. Album má názov: „Ty si pri mne vždy Pane.“

Vo februári 2004 sa doplnili chýbajúce lavice do hlavnej časti kostola a na chór.

Prehliadka mládežníckych speváckych zborov nášho dekanátu v tunajšom kostole Sedembolestnej Panny Márie dňa 24.4.2004. Prehliadky sa zúčastnili zbory z farnosti: Kremnica, Lovčica-Trubín, Lovča „Plamienok“, Nevoľné, Jastrabá, Dolná Trnávka, Pitelová, Žiar nad Hronom „Holúbky z Kríža“, Žiar nad Hronom „OMD Gloriam“

Diakonát je prvým stupňom svätenia na ceste človeka ku kňazstvu. Ale je aj iná možnosť a to služba stáleho diakona. Pre ňu sa rozhodol MUDr. Štefan Paľúch. Pochádza z malej dedinky Látky, z detvianskeho dekanátu. Narodil sa vo Zvolene 10.06.1968. Má 4 súrodencov. Po skončení gymnázia sa rozhodol pre štúdium medicíny. Po promócii nastúpil do žiarskej nemocnici na ARO, kde pracuje dodnes v súčasnosti vo funkcii primára oddelenia. Po niekoľkoročnej príprave a štúdiu teológie v Kňazskom seminári v Badíne sa jeho sen stal dnes skutočnosťou. Slávnostná svätá omša s vysviackou MUDr. Štefana Paľúcha za stáleho diakona sa konala 23.5.2004 o 11:00 hod. MUDr. Štefan Paľúch sa stal prvým vysväteným stálym diakonom banskobystrickej diecézy. Celebrant a svätiteľ Mons. Rudolf Baláž.

Dňa 4.7.2004 účinkoval v našom kostole mládežnícky zbor „Pán sa stará“ zo Zvolena - Sekiera.

Náš rodák Andrej Ďuríček, pred odchodom na svoje prvé kňazské pôsobisko do Belehradu (Srbsko  a Čierna Hora) slúžil 26.8.2004 sv. omšu.

Od 11.9.2004 – do 19.9.2004 boli v našej farnosti Misie. Viedli ich bratia redemtoristi, s ktorými sa veriaci stretávali každý deň pri sv. omšiach a katechézach pre ženy, mužov, chorých, mládež a deti. Sú to prvé misie v kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Dňa 26.9.2004 pri svätej omši o 8:30 hod sa s veriacimi rozlúčil dekan ICLic. Ján Minárik.

Dňa 1.10.2004 pri svätej omši bol privítaný diecéznym biskupom a do úradu uvedený nový farár a dekan Miroslav Hlaváčik.

12.11.2004 slúžil v našom kostole sv. omšu dekan Stanislav z poľského mesta Premysl.

 

Rok 2005

Novoročný organový koncert v kostole SPM usporiadali dňa 8.1.2005 Mestské kultúrne centrum v ZH v spolupráci s RKCF v ZH. Účinkoval Martin Bako.

Kostolníčka Marta Luptovská – od 14.10.2001 do 11.1.2005.

26.6.2005 pri príležitosti roku Eucharistie žiaci CZŠ Š. Moysesa v ZH pripravili eucharistickú akadémiu.

Dňa 28.7.2005 našu farnosť navštívili sestry dominikánky z Prahy.

 

Rok 2006

Dňa 1.4.2006 mimoriadni vysluhovatelia Eucharistie spolu so svojimi rodinami poďakovali na sv. omši za B. pomoc a silu od Pána, ktoré ich sprevádzajú desať rokov v službe.

Dňa 15.10.2006 sa uskutočnilo modlitbovo-evanjelizačné stretnutie.

21.10. – Gospelová hudba „Nasýť moju dušu“ v podaní Mgr. Janka Flajžíka

 

Rok 2007

Každý mesiac kňazi žiarskej farnosti pripravili jedenkrát v mesiaci v Kostole SPM prednášky na duchovné témy.

Založenie ružencového bratstva vo farnosti – 3.1.2007 Zakladacia listina je zo dňa 19.3.2007 a je zaevidované toto bratstvo pod ev. č. 112 027 v Dominikánskom centre Salve v Košiciach.

Dňa 28.6.2007 bol za prítomnosti Mons. Vladimíra Farkaša – riaditeľa Biskupského úradu v B. Bystrici a veriacich posvätený pozemok pre výstavbu pastoračného centra a fary pri kostole Sedembolestnej P. M.

2.7.2007 – začiatok výstavby fary a pastoračného centra.

20.10.2007 – prehliadka chrámových zborov.

V tomto mesiaci bola vytvorená aj webová stránka farnosti Žiar nad Hronom – www.fara.sk/ziar

 

Rok 2008

Posviacka novej fary – 15.6.2008 – Po rekordnom krátkom čase od začiatku stavby pod vedením p. dekana Hlaváčika aj so snahou veriacich z oboch farností sa dielo podarilo. Faru posvätil Mons. R. Baláž a za správcu novej farnosti inštaloval Mgr. Miroslava Svrčeka, ktorý bol predtým našim kaplánom.

Otec biskup zriadil novú farnosť Sedembolestnej Panny Márie s účinnosťou od 1.7.2008 a za jej historicky prvého správcu menoval Mgr. Miroslava Svrčeka. Okrem farára vo farnosti pôsobí aj MUDr. Štefan Paľúch trvalý diakon a vdp. Štefan Flimel, dôchodca, kňaz bývajúci vo farnosti.

Po sv. omši otec biskup požehnal nové farské priestory.

Zo zdravotných dôvodov odišla po roku služby vo funkcii kostolníčka Gabika Takáčová. 20.8.2008

Dňa 13.9.2008 sa uskutočnil prvý farský deň v novej farnosti. Po svätej omši sa zišli farníci na farskom dvore, kde bolo agape. Doobedie bolo venované športu detí, mládeže i dospelým. V nedeľu bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval bývalý kaplán Mirko Sliačan.

Dňa 22.8.2008 v 38 roku života umrel náš prvý kaplán, ktorý vysluhoval v našom kostole prvé sviatky, Veľkú noc i Vianoce. Dp. MUDr. Milan Žila.

Od 1.10.2008 – ICLic. Ján Obžera menovaný za výpomocného duchovného vo farnosti.

Dňa 28.10.2008 bola slúžená sv. omša pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule p. JUDr. Jánovi Balkovi *24.7.1901 - + 14.8.1992 ako politickému väzňovi. Celebroval p. farár z Lovče, František Havlík.

 

Rok 2009

16.5.2009 – v priestoroch CŠ sa konal celodenný formačný kurz pre čitateľov Božieho slova v rámci celého dekanátu.

Dňa 27.5.2009 v našom chráme bola prvýkrát vyslúžená sviatosť birmovania. Birmovancov bolo 56 a sviatosť vysluhoval generálny vikár M. Bublinec.

Prvá procesia veriacich na slávnosť Božieho tela bola 11.6.2009.

Ružencové bratstvo v našom kostole pracuje naďalej. Členky pomáhajú pri upratovaní kostola. Jedenkrát v mesiaci je obetovaná sv. omša za členky a ich rodiny. Stretávajú sa v pastoračnom centre na fare pri svojich modlitbách.

V mesiaci jún bol založený spevokol žien v našom kostole a zároveň aj farnosti. Spevokol pôsobí pre obe farnosti pri dôstojne rozlúčke s našimi bratmi a sestrami, ktorí nás vstúpili do večnosti. Spevokol má 12 členiek, založila a vedie ho pani Magda Poloňová.

15.8.2009 – sa konal vokálno-inštrumentálny a poetický program franc. skupiny VESTIVA inšpirovaný stredovekom na oslavu Panny Márie.

Dňa 1.9.2009 nastala zmena v službe kostolníka. Zo zdravotných dôvodov odišla pani kostolníčka – Eva Vigašová, ktorá slúžila v našom kostole od 1.2.2005 do 1.9.2009. Do služby kostolníka bol vymenový Pavol Dvorský.

8. výročie posvätenia chrámu – druhý farský deň – 19 a 20.9. 2009.

19.10.2009 – Púť na Staré Hory.

 

Rok 2010

Rok 2010 bol vyhlásený za rok Kňazov.

Kňaz dp. Štefan Flimel slúžil v kostole SPM od 1.6.2002 – 13.2.2009. Svoju službu ukončil koncelebrovaním sv. omše v našom kostole.

6.1.2010 – pri sv. omši bol požehnaný a odovzdaný misijný kríž sestre Martine Červienkovej FDC, ktorá bola poslaná Kongregáciou Dcér Božej Lásky na misiu do Ugandy.

Dňa 31.1.2010 sa s nami rozlúčil otec Martin Felix, ktorý pôsobil v našich farnostiach a na CZŠ od 1.7.2002 – 31.1.2010.

Dňa 27.2.2010 celebroval sv. omšu páter Jozef Hegglin z Kongregácie misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pri ktorej odchádzala prvá misionárka zo Slovenska na misie do Afriky – štát Uganda – sestra Martina Červienková z Kongregácie Dcér Božej Lásky.

Na CŠ v ZH sa dňa 6.3.2010 uskutočnila beseda o DOBREJ NOVINE – koledovaní pre Afriku.

18.4.2010 sa začala v našom kostole slúžiť pravidelne gréckokatolícka liturgia každú druhú nedeľu.

8.5.2010 sa uskutočnila púť do Krakova k prameňu Božieho milosrdenstva.

14.5.2010 – desať rokov od smrti pátra Černaja – bola slúžená ďakovná sv. omša.

Dňa 15.5.2010 pri príležitosti 20 výročia svojho vzniku speváckeho zboru Holúbky z Kríža sa konala ďakovná sv. omša.

Dňa 1.6.2010 sa do našich farností vrátil staro-nový d.p. Mgr. Miroslav Sliačan. Bude pôsobiť ako kaplán na CŠ.

Dňa 8.8.2010 navštívil našu farnosť d.p. Mgr. Peter Ondrík – novokňaz. Veriaci prijali na záver sv. omše jeho novokňazské požehnanie.

Pri príležitosti výročia vysvätenia chrám SPM dňa 19.9.2010 slúžil sv. omšu duchovný správca HOSPICU v Banskej Bystrici, d.p. Radoslav Bujdoš. Počas sv. omši po druhýkrát navštívili náš kostol a svojím spevom vzdali úctu súrodenci Jendruchovci.

18 a 19.9.2010 – tretí Farský deň – výročie posviacky chrámu.

Predvianočný koncert žiakov ZUŠ Z.S. Parákovej sa uskutočnil 17.12.2010 v čase adventu.

 

Rok 2011

Dňa 1.2.2011 sme v našej farnosti privítali v našej farnosti nového organistu pána Miroslava Zarembu.

Na sviatok Božieho milosrdenstva dňa 1.5.2011 pri sv. omši bol vysvätený obraz Božieho milosrdenstva d. p. farárom Miroslavom Svrčekom správcom farnosti.

14.5.2011 – púť do Krakova

Birmovka udelená otcom biskupom 5.6.2010 pre 42 birmovancov.

V kostole SPM sa slúžila ďakovná sv. omša dňa 3.7.2011 pre pútnikov do Medugorje.

Dňa 28.8.2011 slúžil v našom kostole ďalší novokňaz Peter Baláž.

Farské dni – 15 – 17.9.2011 – oslava 10 výročia posviacky chrámu. 

Dňa 22.9.2011 si pripomíname 10. výročie posviacky kostola SPM.

Púť na Staré Hory bola 26.9.2011 a ďalšiu púť sme realizoval 17.10.2011 do Turzovky.

Ostatky sv. Cyrila apoštola Slovanov v Žiari nad Hronom – 7.11.2011.

Kostol SPM bol dňa 16.12.2011 dejiskom regionálnej prehliadky speváckych zborov s názvom „Chrámová pieseň“.

V roku 2001 sa vymenili žiarovky v kostole, zhotovilo sa zábradlie na schody do kostola, zakúpili sa diaľkové mikrofóny, číselník, skrine do kostola, zakúpilo a namontovalo sa žalúzie na okná v kostole, vykonala sa oprava a údržba organu, zakúpil sa obraz B. milosrdenstva

 

Rok 2012

Rok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku

Dňa 14.1.2012 sa uskutočnil v našom kostole koncert skupiny TYMOTHY.

Večer venovaný blahoslavenej Chiare Luce Badano 1971-1990 v našom kostole SPM spestril mládežnícky katedrálny zbor z B. Bystrice.

V našom kostole sme 21.4.2012 privítali miešaný zbor – NOTA – z gymnázia Boskovice v Českej republike.

Ďalší koncert sa uskutočnil dňa 6.5.2012 – spieval spevácky zbor mesta Nová Baňa a ZUŠ „Cantus Monte Regis“.

29.7.2012 odslúžil v našej farnosti sv. omšu ďalší novokňaz Mgr. Peter Ľupták, kaplán Zvolen – mesto.

V poradí už piaty farský deň sa uskutočnil 15 a 16 septembra 2012. Slávnostný kazateľ PhLic. Ing. Branislav Koppal. Sv. omša spojená s koncertom skupiny „audience“

V deň sviatku patróna „Diecézy“ 3.12.2012 prijal v seminárnej kaplnke sv. Františka Xaverského náš bohoslovec Marián Juhaniak z rúk novovymenovaného diecézneho biskupa Mariána Chovanca lektorát.

Tento rok sa absolvovali aj tradičné púte do Krakova, Turzovky, na Staré Hory.

V roku 2012 boli vykonané nátery celého oplotenia a konštrukcie okolo kostola, zakúpená reprosústava, klíma...

 

Rok 2013

Rok sv. Cyrila a Metoda – Rok viery

Rozlúčka s d.p. farárom Miroslavom Svrčekom v Žiari nad Hronom 26.1.2013.

25.3.2013 – prvý žiarsky pochod za život.

Duchovná obnova k Božiemu milosrdenstvu pod vedením pátra Artura Ciepelskeho a Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva – Slovensko. Obnova trvala od 19-21.4.2013.

28.4.2013 – stretnutie lektorov.

Dňa 21.6.2013 sme spolu s Miroslavom Sliačanom oslávili 10 výročie jeho pastorácie v našom kostole a farnosti SPM.  21.6.2003 – 21.6.2013

8.6.2013 – birmovka – 44 birmovancov – vyslúžil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

16.8.2013 – misionár z Ruska – páter Róbert Balek SVD, misionár v Moskve slúžil sv. omšu v našej farnosti. 

Dňa 2.7.2013 pri večernej sv. omši d.p. Mgr. Miroslav Hlaváčik – dekan, predstavil veriacim farnosti d. p. ThDr. PhD. Jána Kuneša, ktorého uviedol ako nového správcu farnosti SPM v ZH.

Dňa 2.7.2013 bol predstavený d.p. Mgr. Ing. Jozef Mikula ako nový kaplán do farnosti Povýšenia sv. Kríža. Podľa potreby vysluhuje aj sv. omše v kostole SPM.

Dňa 4.8.2013 návšteva a celebrovanie sv. omše novokňazom Mgr. Jánom Jágerom.

Šiesty farský deň sa uskutočnil 14 a 15 septembra 2013.

Modlitby za kňazov – 15.9. – 24.10.2013 – 40 dňovú reťaz pôstu.

22.9.2013 – Národný pochod za život – cca 80 000 ľudí, prítomní boli aj veriaci z našej farnosti.

Dňa 4.11.2013 po ťažkej chorobe odovzdal svoj život Stvoriteľovi d.p. Ján Obžera, ktorý pôsobil v našej farnosti ako pomocný kňaz pri sv. omšiach a pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.

Pri spoločnej rekolekcii dňa 7.11.2013 bola slúžená sv. omša všetkými kňazmi nášho dekanátu.

Dňa 3.12.2013 prijal náš bohoslovec Marián Juhaniak v kňazskom seminári – Badíne – Akolytát.

4 a 5 decembra bola duchovná adventná obnova, ktorú viedli kňazi z rehole dominikánov.

Náboženské udalosti 2013: 

Nedeľné stretnutia Ružencového bratstva so spoločnou modlitbou sv. ruženca

Štvrtkové hodinové adorácie pred Sviatosťou Oltárnou pred sv. omšou

Modlitbové trojdnia matiek, ktoré poriada Komunia Útecha

Každú prvú sobotu Mariánske večeradlo

Formačné stretnutia pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum

Vydávanie časopisu žiarskych farností „Hlasy z Kríža“

Holúbky z Kríža doprevádzajú sv. omše a náb. akcie

Doprevádzanie pohrebných obradov speváckou skupinou žien „SPERAMUS“

Koledovanie mladých a detí po rodinách s Dobrou novinou

Koncert žiakov ZUŠ vo vianočnom období

Púte – Krakov, Turzovka a Staré Hory

 

Rok 2014

Rok Sedembolestnej Panny Márie

V roku 2014 začal prebiehať cyklu katechéz pre dospelých s názvom škola viery.

Tak isto bol zakúpený mikrobus pre farnosť známymi dobrodincami.

Dňa 19.2.2014 bolo v našej farnosti formačné stretnutie združenia Faustínum.

Púť nášho dekanátu vyvrcholila sv. omšou v našom kostole dňa 28.6.2014. Celebroval nový pán dekan J. Flajžík.

Hodovú sv. omšu sprevádzal náš mládežnícky zbor dňa 15.9.2014.

Dňa 4.10.2014 sa uskutočnil koncert venovaný roku Sedembolestnej Panny Márie. Účinkoval Spevácky zbor mesta Žarnovica.

Otvorenie farskej knižnice dňa 27.10.2014.

Adventný koncert 18.12.2014, účinkujú žiaci ZUŠ Zity Strnádovej – Parákovej.    

Dňa 25.12.2014 sa v našej farnosti uskutočnila jasličková pobožnosť, účinkovali žiaci cirkevnej školy a MŠ Štefana Moysesa.

Dňa 27.12.2014 mal koncert seniorský spevokol.

 

Rok 2015

venovaný zasväteným osobám Bohu

Na začiatku roka 18.1.2015 sa v našej farnosti uskutočnil duchovno-vzdelávací cyklus – katechézy pre dospelých „Škola – Viery.“ Hosťujúci prednášateľ d.p. Andrej Darmo. Teológia krstu podľa katechéz sv. Ambróza.

29.3.2015 mali v našej farnosti koncert deti z Domovu sociálnych služieb Nová Baňa – Brehy. A dňa 7.5.2015 zavítal do našej farnosti Rómsky detský zbor.

Dňa  13.6.2015 o 10:00 hod v kostole Nanebovzatia Panny Márie v B. Bystrici prijal diakonskú vysviacku Marián Juhaniak z farnosti Sedembolestnej Panny Márie.

Dňa 14.6.2015 udeľoval v našej farnosti sviatosť birmovania d. p. PhLic. Ing. Branislav Koppal, generálny vikár. Prítomných bolo 64 birmovancov.

25.6.2015 je mesto Žiar nad Hronom zasvätené Povýšeniu sv. Kríža.

Dňa 28.6.2015 sa slúžila ďakovná sv. omša pri príležitosti 25. výročia účinkovania speváckeho zboru „Holúbky z Kríža“.

Kresťanská hudobná skupina „Paprsky“ z Moravy koncertovala v našej farnosti dňa 11.7.2015.

Bohoslovci z kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne spievali pri večernej sv. omši dňa 27.11.2015.

Tradičný adventný koncert sa opäť uskutočnil 18.12.2015 za účasti žiakov základnej umeleckej školy Zity Strnádovej – Parákovej zo Žiaru nad Hronom.

Adventnú besiedku nám zase pripravili žiaci ZŠ a MŠ Štefana Moysesa dňa 20.12.2015.

 

Rok 2016

Rok Božieho Milosrdenstva

Koncert mali Lamačské chvály  - 17.1.2016 o 16:00 hod v SPM.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov s ekumenickou pobožnosťou dňa 21.1.2016.

Dňa 28.2.2016 sa v SPM uskutočnili chvály pod vedením Spoločenstva pri Dóme sv. Martina z Bratislavy pod vedením Mária Tamášika. Ďalšie chvály sa uskutočnili 6.3.2016 a robilo ich Spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrici s pátrom Jozefom Mihókom. Godzone Misia priniesla ďalšie chvály v kostole SPM a to 15.4.2016.

Dňa 1.7.2016 odišiel z našej farnosti Mgr. Miroslav Sliačan za farára do farnosti Lovčica-Trubín.

Kňazskú vysviacku dňa 18.6.2016 z rúk diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca prijal náš rodák Marián Juhaniak v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Primičnú omšu slávil v nedeľu 19.6.2016 v našom kostole SPM.

Dňa 15.9.2016 hodová slávnosť, hlavným kazateľom vdp. Martin Ďuračka.

Dňa 22.9.2016 sme oslávili 15. výročie vysvätenia kostola SPM, sv. omšu celebroval ThDr. Ján Kuneš farár a slávnostný kazateľ bol diakon MUDr. Štefan Paľúch.

Od 1.10.2016 prišiel do našej farnosti výpomocný duchovný d.p. ThLic. Miroslav Klimant.

Inštalovanie Božieho hrobu do Adoračnej kaplnky sa uskutočnilo v novembri. Boží hrob urobil kamenár pán Mohyla. Bohuznámi farníci prispeli milodarmi na túto prácu. Sochu SPM realizoval Martin Barnáš, akademický sochár – rezbár z Kežmarku. Finančne prispeli veriaci zo Žiaru nad Hronom.

Ukončenie roku „Božieho milosrdenstva“, v našom kostole bola pri tejto príležitosti slúžená sv. omša. Bránu Božieho milosrdenstva uzavreli v kostole „Povýšenia sv. Kríža.

 

Rok 2017

Dňa 25.1.2017 sa uskutočnili ekumenické bohoslužby evanjelickej cirkvi farnosti Kremnica a našej farnosti SPM.

Na Hromnice počas slávnostnej sv. omše bola požehnaná kaplnka Panny Márie a Božieho hrobu generálnym vikárom PhLic. Ing. Branislavom Koppalom.

Púť do Krakova uskutočnili naši farníci 1.4.2017, sprevádzal ich náš pán farár, počet účastníkov bol 51.

Dňa 21.05.2017 sme mali Chvály so spoločenstvom Sukinah.

Odpustovú slávnosť 15.9.2017 slávil hlavný celebrant Michal Mališ vzácny hosť kňaz z Kanady.

Pán Alexander Jaško v priebehu mesiacov jún-august 2017 postavil vo farskej záhrade altánok, ktorý bude slúžiť na pastoračné aktivity našej farnosti.

Prebehol ďalší cyklus katechéz – škola Viery, ktorú viedol náš pán farár ThDr. Janko Kuneš.

Dňa 29.10.2017 sa uskutočnilo v našom kostole divadelné predstavenie mladých „Kvety pre mamu Margitu“

 

Rok 2018

4.1.2018 pri večernej sv. omši spieval zbor z Lovčice – Trubína.

26.4.2018 sa konala ďakovná omša v kostole Povýšenia svätého Kríža pri príležitosti 25. Výročia vzniku cirkevnej školy v meste.

V máji 2018 vznikol nový chrámový zbor pod vedením organistu Matúša Tomášika.

Dňa 13.6.2018 bola slúžená ďakovná sv. omša za Božiu pomoc a zdravie a poďakovanie za 50 rokov života nášho diakona MUDr. Štefan Paľúcha. Celebrant: PhLic. Ing. Branislav Koppal.

V kaplnke na Skalke bola 31.6.2018 slúžená sv. omša naším pánom farárom a za prítomnosti pán dekana i nášho rodáka Mariána Juhaniaka, prítomných bolo 70 veriacich.

Slávnostnú odpustovú sv. omšu celebroval hodový kazateľ Vladimír Maslák – 15.9.2018. Zároveň tento deň sa počíta ako deň založenia nového spevokolu v kostole Sedembolestnej Panny Márie – „Regina pacis“.

Adventný koncert žiakov ZUŠ Zity Strnátovej-Parákovej v kostole SPM dňa 17.12.2018.

 

Rok 2019

Slávnostný program pri príležitosti Troch Kráľov spojený s vinšovaním a koledovaním. Účinkovali – folklórna skupina Hron a detská folklórna skupina Hronček – dňa 5.1.2019.

Dňa 1.2.2019 nás navštívil posol Božského Srdca Ježišovho vdp. Ján Ďurica SJ.

13.2.2019 hostil náš kostol rekolekcie nášho dekanátu.

Dňa 12.2.2019 odovzdal dušu Stvoriteľovi náš kostolník Pavol Dvorský.

Ďalšia slávnosť birmovania sa uskutočnila v našom kostole dňa 2.6.2019 za účasti diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca. Počet birmovancov toho roku bol 80.

Dňa 10.8.2019 sa uskutočnil púť do Kláštora pod Znievom v počte 50 účastníkov aj so zborom Regina Pacis. Hlavný celebrant bol diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

V našom kostole sa konalo tiež ďalšie diecézne večeradlo s bohatým programom v sobotu 26.12.2019.

Adventný hudobno-slovný recitál zmiešaného zboru CHORUS REGINA PACIS sa uskutočnil v našom kostole dňa 7.12.2019.

Dňa 30.12.2019 slúžil v našom kostole novokňaz Mgr. Ján Kysel z Ihráča.

 

Rok 2020

Veľký vianočný koncert 4.1.2020 – účinkovali Holúbky z Kríža a ich hostia. Moderovali Dáša Benčová a diakon Štefan Paľúch.

Aj našu farnosť zasiahla pandémia koronavírusu a z tohto dôvodu boli ukončené verejné bohoslužby 11.3.2020 a začali byť vysielané našimi mladými  cez internet. Kostol sa znovu otvoril 6.5.2020.

Po siedmych rokoch služby na konci júna opúšťa našu farnosť vdp. ThDr. Ján Kuneš a odchádza na misie do Kanady. (2013-2020)

Dňa 2.7.2020 nastupuje nový farský administrátor ThLic. Vladimír Václavík, ktorý predtým pôsobil ako kaplán vo farnosti Zvolen – mesto.

 

Holúbky z Kríža

Náš štyridsaťčlenný spevácky zbor Holúbky z Kríža účinkuje v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.

Vznikli sme v roku 1990 na podnet vtedajšieho správcu farnosti pána dekana Jána Bednára. Dirigentkou je matka šiestich detí Magdaléna Poloňová. Za 17 rokov sa v našom zbore vystriedalo šesť organistov (Maroš Hanzel, Martina Palajová, Jana Jančová, Daniela Jurkemiková, Ivan Sekerka). Už siedmy rok s nami spolupracuje organista Martin Kleiman. Pravidelne účinkujeme pri nedeľných detských sv. omšiach a cirkevných slávnostiach vo farnosti. V roku 1994 sme na pozvanie farského spoločenstva účinkovali v bavorskom Aholmingu a tiež na Slovenskej katolíckej misii v Mníchove u dvp. Rudolfa Masláka. Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v Severnom Porýnií – Vestfálsku v júni 2004 náš zbor účinkoval vo farnosti Sv. Ducha v Iserlohne a v mariánskom pútnickom mestečku Kevelear.

V roku 1993 sme ako prvý zbor na Slovensku začali robiť programy na ochranu života od počatia po prirodzený skon. Záštitu nad touto aktivitou prevzal diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž a každoročne na Deň neviniatok (28.12.) zbor účinkuje pri celodiecéznych stretnutiach za život, ktoré sa pravidelne konajú v dekanátoch diecézy:

Nechajte maličkých žiť                               - 1996 – Martin

Ži a svieť                                                     - 1997 – Partizánske

Všetci sme deťmi jedného Otca                  - 1998 – Prievidza

Za úsmev dieťaťa tretieho tisícročia           - 1999 – Banská Bystrica

Dieťa v usporiadanej rodine 3. tisícročia    - 2000 – Brezno

Dajme deťom nádej                                     - 2001 – Zvolen

Radosť z dieťaťa si nedám vziať                 - 2002 – Nová Baňa

Nechajte maličkých žiť:

2003 – Slovenská Ľupča

2004 – Detva

2005 – Bojnice

2006 – Kláštor pod Znievom

2007 – Banská Bystrica

 

V nemeckom jazyku máme dva hudobno-slovné programy:

Košatá Božia záhrada

1994

Aj Dunaj nás spája

1995

Hudobno-slovné pásmo Nechajte maličkých žiť (jediné na MG) sa dostalo k Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. a opakovane ho vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Piesne zboru sa vysielajú aj v jeho náboženských reláciách Cesty a hudba, život, viera. Programy slovom sprevádzajú Mgr. Dáša Benčová a MUDr. Mgr. Štefan Paľúch. Odborným garantom Pro Live programov je jedna z členiek zboru BeLic. Pavla Poloňová, bioetička, absolventka Univerzity Regina Apostolorum v Ríme.

V roku 1996 sme za pomoci mesta Žiar nad Hronom postavili Pomník nenarodeným, ktorý na miestnom cintoríne ako prvý v našej diecéze posvätil diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

Činnosť nášho speváckeho zboru reprezentujú albumy:

Holúbky z Kríža (1991)

Vianoce s Holúbkami (1993)

Holúbky na Starých Horách (1994)

Nechajte maličkých žiť (1994)

Lebo narodil sa vám Spasiteľ (1996)

Ži a svieť (2001)

Zázračná noc (2004)

Chlapček sa nám narodil (2007)

Veľký záujem je o vianočné a novoročné benefičné koncerty. V repertoári máme viac ako 50 vianočných piesní, medzi nimi aj staré, takmer zabudnuté koledy, ktoré iné zbory nespievajú. Už 14 rokov v predvianočnom období spolupracujeme s mestom Žiar nad Hronom a Cirkevnou Školou Štefana Moyzesa na predstavení Živý Betlehem, ktoré sa koná v centre mesta.

Aj vďaka nášmu zboru sa v bývalom ateistickom hutníckom meste vytvorilo spoločenstvo ľudí so živou vierou. A to je tiež jeden z prínosov našich „Holúbkov“.

 

kontakt:

Magdaléna Poloňová - dirigent

tel.: 045/6773278

mob.: 0915214915